За нас

 Община Ихтиман се намира в Югозападна България, Софийска област на 52 км югоизточно от град София. Граничи с общините София, Самоков, Костенец, Лисичево, Панагюрище, Мирково и Елин Пелин. Общината е разположена на 515 854 кв. км и включва 15 населени места. Територията ѝ се пресича от основните артерии в страната: Е-80, автомагистрала „Тракия”, жп магистрала София-Пловдив-Свиленград.
Община Ихтиман има население 19 496, а град Ихтиман - 13 711 жители при 245 616 за Софийска област (7,2 % от населението на областта).
Болницата обслужва и общините Костенец и Долна Баня.

 

 

"МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД гр. Ихтиман е лечебно заведение за болнична помощ на територията на Софиа- област.
Болницата има над 130 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война.
Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана болнична медицинска помощ.

 

Общинската болница в град Ихтиман, обединява в една интегрална съвкупност шест функции, някои от които спадат към твърде различаващи се области на компетентност:

 • диагностика, лечение и рехабилитация на приетите за лечение пациенти;
 • промотивни, профилактични, социални и други подкрепящи дейности според потребностите на приетите пациенти;
 • консултации и изследвания на външни пациенти;
 • обучение и квалификация на собствения персонал;
 • стопански и финансови дейности и поддържане на съответната инфраструктура.

Болницата осъществява необходими за нейната мисия социални връзки и комуникации, взаимоотношения и взаимодействия / пазарни или не пазарни / с различни социално-културни слоеве и свързаните с тях организации в обществото, бизнес-средата , медийните средства.

Болницата е включена / независимо от това каква е собствеността / в организационна мрежа с йерархични или координационни взаимодействия с други здравни и лечебни заведения, с администрацията на финансовите източници, държавни и общински здравни органи и общата държавна и общинска администрация. Поради своите функции, мисия, социален статус и комуникации болницата формира в най-голяма степен общественото мнение за здравеопазването и здравната политика изобщо.

Като единно цяло болницата трябва да има една единствена цел: да полага грижите, от които се нуждаят пациентите. Пациентът е оста, около която се развива цялостната дейност на медицинския екип,а възстановяването или подобрението на неговото здраве е цел на всяко професионално действие.

Със заповед № РД 20-72/18.08.2000г. на Министъра на здравеопазването Районна болница Ихтиман е преобразувана от общинска болница в лечебно заведение за болнична помощ – еднолично търговско дружество с общинско имущество. Новосъздаденото дружество е регистрирано като Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман” ЕООД с адрес на управление гр. Ихтиман ул.,, Шипка'' № 30.

Правата на собственост на ,,МБАЛ Ихтиман”-ЕООД се упражняват от община Ихтиман, като едноличен собственик на капитала.

"МБАЛ - Ихтиман'' ЕООД гр. Ихтиман притежава разрешение за осъществяване на лечебни дейности №МБ-132/22.07.2014год..С което се разрешава на лечебното заведение да осъществява следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболяванията,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 2. Родилна помощ;
 3. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 4. Вземане,съхранение ,снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор.

 По следните медицински специалности:

 • Вътрешни болест
 • Нефрология
 • Кардиология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Гастроентерология
 • Педиатрия
 • Нервни болести
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика