МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИХТИМАН“ ЕООД

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки ЗОП/ и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/.

(2) Вътрешните правила, наричани по-нататък за краткост само правила, уреждат:

1. прогнозирането на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

2. планирането на провеждането на процедурите;

3. определянето на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;

4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти, и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;

5. сключването на договорите;

6. проследяването на изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;

7. действията при обжалване на процедурите;

8. провеждането на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

9. документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;

10. архивирането на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

11. поддържането на профила на купувача.

(3) Възложител на обществени поръчки, по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 16 от ЗОП е Управителя на  „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

(4) Отговорно длъжностно лице за цялостната дейност на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД при и по повод управление на цикъла на обществените поръчки, включително и всички дейности по ал. 2, е Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

 Чл.2. Вътрешните правила имат за цел да осигурят въвеждането на одитна следа и  регламентирането на вътрешни процедури при възлагане на обществени поръчки в съответствие с основните принципи и изисквания на действащото законодателство.

 

 РАЗДЕЛ IІ

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.3. (1) Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки, съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД предвижда да осигури.

(2) Прогнозирането на обществените поръчки се осъществява въз основа на необходимостта на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД от извършване на строителство, доставки на стоки и предоставяне на услуги в съответствие с изискванията на ЗОП и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(3) В срок до 31 октомври на текущата календарна година главния счетоводител изготвя информация за  доставки на стоки и предоставяне на услуги през следващата календарна година (Приложение 1), както и данните, необходими за предварително обявление по чл.23 от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ IІІ

ПОДГОТОВКА И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.4. (1) За откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, до посочената в утвърдения план-график дата за иницииране на съответната обществена поръчка, Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ЕООД назначава комисия,която да изготви докладна записка, която съдържа:

1. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката, и количеството или обема, в това число и на обособените позиции, както и поредния номер на поръчката в утвърдения план-график.

2. Прогнозна стойност на поръчката, включително на обособените позиции и източника за нейното финансиране.

3. Посочване на мотивите, поради които не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции.

4. Обосновка на необходимостта от авансово плащане и посочване на размерът му, когато се предлага такова плащане.

5. Технически спецификации и изисквания, и инвестиционен проект, когато поръчката е за строителство

6. Критерии за подбор на участниците и минимални изисквания към изпълнението на предмета на поръчката.

7. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, когато предлагания критерий за възлагане не е „най-ниска цена“.

8. Документи с информацията по чл. 31, ал. 2 от ЗОП, когато поръчката е конкурс за проект.

9. Друга информация, която комисията прецени за необходима.

(2) Документите по точки 5, 6, 7 и 8 задължително се подписват на всяка страница от изготвилите ги служители, които носят отговорност за тяхното съдържание. Служителите трябва да притежават професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(3) Техническите спецификации следва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП, а методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател трябва да отговаря на изискванията на чл. 70 от ЗОП.

(4) Документацията за участие в процедура за възлагане на ОП се изготвя от служителите по чл.5, от настоящите правила в обхват и съдържание, съобразени с вида, предмета и стойността на поръчката при спазване на разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(5) Документацията се подписва от служителя/лите и се съгласува от главния счетоводител и юриста.

(6) Главният счетоводител съгласува документацията относно съответствието на прогнозната стойност със заложените финансови средства по утвърдената бюджетна сметка, утвърдения план-график на обществените поръчки за съответната финансова година, както и начина и сроковете за плащане по проекто - договора при възлагане на поръчката.

(7) Правоспособен юрист съгласува документацията относно вида на избраната процедура, правните основания и проекто - договора при възлагане на поръчката.

(8) Решението за откриване на процедурата и обявлението се изготвят от юрист.

Чл. 5. При провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, възложителят осигурява в изработването на техническите спецификации, в методиката за оценка на офертите, документацията за участие в процедурата, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служител, отговарящ на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП във връзка с чл. 110 от ППЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със същия закон. Документите се подписват от лицата, които са ги изработили.

Чл. 6. (1) След одобряване на документацията за участие от Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД с подписване на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявлението за обществената поръчка, техническият сътрудник изпраща решението и обявлението за откриване на процедурата до АОП за вписване в РОП и едновременно с това документацията по обществената поръчка, съобщението до средствата за масово осведомяване, а в приложимите случаи и други документи в зависимост от спецификата на поръчката се публикуват и на интернет страницата на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД, в Профила на купувача (ПК).

(2) Когато процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на предварителен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 6 от ЗОП, решението за откриване и доказателствата за избора на процедурата се изпращат от ЗАС до АОП по електронна поща с писмо, подписано с електронен подпис.

(3) Преди откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, старши експерт по ИО въвежда подписани с електронен подпис данни за нея в системата за случаен избор (ССИ) чрез Портала за обществени поръчки в АОП.

(4) Когато след изтичането на 3 работни дни от въвеждането на данните по ал. 1 процедурата не е избрана за контрол, се процедира по реда на чл. 5 и чл. 7, ал.1 от настоящите правила.

(5) Когато процедурата е избрана за предварителен контрол, в 3-дневен срок от избирането й старши експерт по ИО изпраща до АОП с писмо по образец, подписано с електронен подпис, проектите на решение, обявление, технически спецификации и методиката за оценка, когато критерия за възлагане не е „най-ниска цена“.

(6) След получаване на становището за осъществения контрол от АОП и евентуални корекции в проектите на документите съобразно препоръките в становището, решението за откриване се представя за съгласуване и подписване по реда на чл. 5 от настоящите правилата. В решението за откриване на процедурата в този случай старши експерта по ИО отбелязва номера на становището и прилага мотивите, когато някоя препоръка не е спазена.

(7) В случай, че препоръките в становището на АОП са свързани с някой от документите по чл. 5 от правилата, необходимите корекции, или изготвянето на мотивите за неизпълнение на препоръките се извършват от изготвилите ги експерти от състава на заявителя.

Чл. 7. (1) В обявлението за обществена поръчка се посочва, че се предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата и че може да бъде намерена на Интернет страницата на „МБАЛ – Ихтиман“ЕООД.  

(2) При приемане на подаваните оферти техническият сътрудник ги регистрира по утвърдения ред, отбелязвайки и върху плика на самата оферта номера, датата, часа и минутата на постъпването й, за което на приносителя се издава документ, когато офертата се подава на ръка. Наред с това наименованието на участника/кандидата и реквизитите от регистрацията на офертата му се отразяват в Входящ регистър на получените оферти (Приложение 2) към настоящите правила.

(3) Техническият секретар не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, за които се установят обстоятелства, че са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват при регистрацията по утвърдения ред.

(4) Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по чл. 48 ал. 1 от ППЗОП.

(5) В случаите по ал. 5 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка на чакащите лица.

(6) След изтичане на срока за подаване на оферти, изготвеният списък на постъпилите такива в хронологичен ред, заедно с постъпилите оферти се предават от техническия сътрудник с протокол (Приложение 4) на Председателя на комисията по чл. 11 от настоящите правила, за провеждане на процедурата в деня, определен за започване на работата й.

Протоколът се подписва от предаващото лице и от Председателя на комисията.

(7) Председателят на комисията осъществява контрол и носи отговорност за съхраняването на: всички документи необходими за откриване на ОП, заявленията и офертите за участие, допълнителните документи, изискани по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и допълнителните разяснения и доказателства, изискани по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП до приключване на процедурата по реда на чл.108 от ЗОП, като ги предава по реда определен в настоящите правила.

Чл. 8. (1) В случай, че в законоустановените срокове в периода за подаване на оферти, постъпи писмено искане за разяснения по документацията за участие, разясненията се изготвят:

- от правоспособен юрист - при въпроси, отнасящи се до правната страна на процедурата по реда на ЗОП;

- от компетентен служител – при въпроси, отнасящи се до техническите спецификации и изисквания.

(2) Изготвените съгласно предходната алинея разяснения, се подписват от Възложителя или от упълномощено от него лице и в четиридневен срок от постъпване на искането, но не по-късно от шест дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл.74, ал.2 от ЗОП или чл. 133, ал.2 от ЗОП или поради необходимост от спешно възлагане – до четири дни преди този срок се публикуват на електронната страница на РУО в ПК, като не се отбелязва от кого е постъпило запитването. В случай, че лицето, поискало писменото разяснение е посочило електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в ПК.

(3) Екземпляр от писменото разяснение се добавя към документацията за участие.

Чл. 9. При възникване на необходимост от удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 7-10 от ЗОП, юрист изготвя съответно решение, което се съгласува от началника на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД.

С подписаното решение се процедира съгласно указания в чл. 7, ал.1 от настоящите правила начин.

 

РАЗДЕЛ ІV

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 10. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или на оферти юрист изготвя и предоставя на Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД проект на заповед за определяне състава на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, която да отвори, разгледа, оцени постъпилите предложения и извърши класиране на участниците.

(2) Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД издава заповедта по ал. 1 в деня, определен за отваряне, разглеждане и оценка на офертите и с нея определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател, длъжностите на членовете на комисията, задачите, които комисията следва да изпълни, денят, часът и мястото на отваряне на предложенията;

2. сроковете за извършване на работата;

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията;

4. размерът на възнаграждението на външните експерти и консултанти, в случай, че такива са включени в състава й.

(3) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица.

(4) В случаите по ал. 3 възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

(5) Броят на членовете на комисията е нечетен, като в състава й се включва препоръчително един експерт с професионална квалификация в областта на финансите и/или счетоводството, един експерт юрист и поне едно лице с професионална компетентност,свързана с предмета на поръчката. Задължително се посочват и резервни членове на комисията.

(6) При встъпване на резервен член в състава на комисията нова заповед не се издава, а се извършва отбелязване в протокола, отразяващ работата на комисията. Встъпване на резервен член в състава на комисията се допуска само при обективна невъзможност титулярът да участва в работата на комисията.

(7) Ползването на редовен платен годишен отпуск не е основание за встъпване на резервен член в състава на комисията.

(8) При липса на служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, в комисията се включват външни експерти по реда на чл. 51, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

(9) Членовете на комисията следва да отговарят на изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, като след получаване на списъка с кандидатите/участниците подписват декларация по чл. 51, ал.8 от ППЗОП.

(10) Председателят на комисията:

1. Свиква и ръководи заседанията на комисията, и определя графика за работата й;

2. Информира с доклад възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;

3. Отговаря за правилното съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до предаването им за последващо процедиране.

4. Прави предложение с доклад за замяна на член на комисията при установена невъзможност той да изпълнява задълженията си, както и за необходимостта от удължаване на срока за работа на комисията. В този случай към доклада се прилага проект на съответната заповед, изготвена съгласно чл. 11, ал. 2 от правилата.

(11) Членовете на комисията:

1. Участват във всички заседания на комисията;

2. Лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;

3. Подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.

Чл. 11. Участниците в процедурата и останалите лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП могат да присъстват при проверка на съответствието на офертите с предварително обявените условия, както и при отваряне и обявяване на ценовите оферти.

Чл. 12. Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД, в качеството си на Възложител, има право да осъществява контрол върху работата на комисията преди издаване на съответните решения лично. Контролът се извършва съгласно разпоредбите на чл. 106 от ЗОП.

Чл. 13. (1) Комисията разглежда, оценява и класира постъпилите предложения при условията и по реда на съответните разпоредби от ЗОП съобразно вида на конкретната процедура, във връзка с провеждането, на която е назначена.

(2) След назначаването на комисията до приключване на нейната работа цялата кореспонденция с участниците в процедурата се подписва от нейния председател.

(3) Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.4 от ЗОП.

(4) Действията на комисията по предходните алинеи се протоколират и се отразяват в доклад, който се подписва от всички членове на комисията.

(5) Докладът на комисията се представя на Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД и следва да съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;

4. кандидатите и участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

6. класиране на участниците, когато е приложимо;

7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;

9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо

(6) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

(7) Копие от доклада се предоставя от председателя на комисията на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

Чл. 14. (1) Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД утвърждава доклада в 10-дневен срок след получаването му. Когато информацията в доклада не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено без това да налага прекратяване на процедурата, началникът връща доклада на комисията с писмени указания.

(2) Писмените указания не могат да насочват към конкретен участник или към определени заключения на комисията, а само да указват информацията, която трябва да се включи, за да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в доклада, или да посочват нарушението, което следва да бъде отстранено.

(3) Комисията изготвя и представя на началника нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й съгласно писмените указания.

Чл.15. (1) Утвърденият доклад заедно с приложените към него документи от работата на комисията се предават на юрист, който в 10-дневен срок от утвърждаването на доклада осигурява изготвянето на съответното решение (за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата).

(2) За изготвяне на решение в срок от един ден след утвърждаване на доклада председателят на комисията предава с приемо-предавателен протокол цялата получена, както и събраната допълнително по време на работата на комисията, документация на юрисконсулта на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД, включваща:

1. Иницииращата докладна записка;

2. Документацията за процедурата и разясненията към нея в случай, че такива са правени;

3. Решенията, издадени в хода на процедурата;

4. Обявлението за възлагане;

5. Документацията по чл.13, ал.7 от настоящите правила.

(3) Изготвеното решение се съгласува с юрист и се представя за подпис на началника.

(4) В тридневен срок от издаване на решението по ал. 1, техническият сътрудник в един и същи ден, изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува се от старши експерта по ИО в ПК, съгласно изискванията на ЗОП и в приложимите случаи, изпраща копие до изпълнителния директор на АОП.

(5) Постъпилите и разгледани оферти на участниците в процедурата се съхраняват от главния счетоводител, до изготвянето на досие на обществената поръчка.

 

РАЗДЕЛ V

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪС СТОЙНОСТИ БЕЗ ДДС ПОД ПРАГОВЕТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП

Чл. 16. (1) Когато прогнозната стойност на поръчката е под праговете по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, тя може да се възложи директно чрез сключване на договор. 

(2) Когато разходът се извършва без писмен договор, доказването му се извършва с първични платежни документи.

 

РАЗДЕЛ VІ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 17. (1) Договорът за обществена поръчка в резултат на проведените процедури по чл.18, ал. 1, т.1-13 от ЗОП се сключва на основание чл.112 от ЗОП и съгласно правилата на Глава Шеста, Раздел I от ППЗОП.

(2) Проектът на договора се изготвя от юрисконсулта на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД, съобразно офертата на избрания изпълнител. Същият се изпраща на участника определен за Изпълнител ведно с писмо, подписано от Възложителя, съдържащо указания за представяне на необходимите документи за сключване на договора. Изпълнителят изпраща или предава в „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД подписаните от него екземпляри на договора, заедно с документите, посочени в чл. 58 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение. 

(3) След получаване на подписаните екземпляри на договора се предава на главния счетоводител за полагане на подпис.

Чл. 18. (1)  В договора се определя лице за контакт, което може да бъде член от комисията или друго лице, при необходимост.

(2) Екземплярите на сключения договор се извеждат в „Регистър на договорите“ и се разпределят както следва:

1. В отдел счетоводство за съхранение .

2. Вторият екземпляр с копие от заповедта по ал. 1 се предава на изпълнителя срещу подпис или с обратна разписка, когато е изпратен чрез куриерска служба.

Чл. 19. Не по-късно от 30 дни след сключване на договора за възлагане на ОП, се изпраща информация за него по образец до АОП за вписване в РОП и до Официалния вестник на ЕС в хипотезата на чл. 35 от ЗОП.

Чл. 20. Когато за договор, сключен в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят е учредил банкова гаранция за изпълнение, оригиналът на банковата гаранция до усвояването й от Възложителя или връщането й на изпълнителя, се съхранява в счетоводството.

Чл. 21. Всички документи по обществените поръчки, които се финансират напълно или частично от Структурния или Кохезионния фонд на Европейския съюз или от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се съхраняват при ръководителя на проекта или техническия/административния сътрудник, определен в екипа за управление на проекта, до окончателното верифициране и сертифициране на съответния проект. Документите по тези обществени поръчки се архивират само след окончателното верифициране и сертифициране на проекта.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

Чл. 22. (1) Когато в постъпилата по реда на чл. 5 от правилата докладна записка, заявителят е посочил стойност на необходимото строителство, доставка или услуга в обхвата на чл.20, ал. 3 от ЗОП, се установи, че няма обявени и възложени поръчки със същия предмет, или има, но са в рамките на този обхват, може да не се провежда процедура за възлагане на ОП, а възлагането да се извърши чрез събиране на оферти с обява.

(2) Обявата за събиране на оферти се изготвя от главния счетоводител до АОП и се съгласува от лицата, които съгласуват решението за откриване по чл. 5, ал. 3 от правилата.

(3) Едновременно с изготвяне на обявата за събиране на оферти, след съгласуване по оперативен път се изготвя заповед за назначаване на комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП.

(4) Обявата и заповедта се представят на Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД за подпис, след което обявата и приложенията към нея по Приложение № 20 към чл.187, ал.2 от ЗОП се изпращат до АОП за публикуване на Портала за обществените поръчки и едновременно с това се публикуват в ПК на интернет страницата на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

(5) В деня на публикуването по предходната алинея Възложителят изпраща съобщение за обявата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по Приложение №20 от ЗОП.

Чл. 23. (1) След получаване на офертите, комисията по чл. 10,  от настоящите правилата попълва декларации за обстоятелствата по чл.51, ал.8 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП и процедира, съгласно разпоредбите на Раздел VII и VIII от ППЗОП. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците копие на протокола и се публикува в ПК при условията на чл. 42, ал.5 от ЗОП.

(2) Отварянето на офертите се извършва в присъствието на лицата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

(3) Договорът се изготвя от юрист, след което с него се процедира съгласно чл.18, ал.2 и чл. 19 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

Чл. 24. (1) Контролът върху изпълнението на договора за обществена поръчка се осъществява от Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД  по реда на чл.18, ал.1 от настоящите правила.

(2) Всяка дейност от изпълнението на договора се установява и документира с протокол, предоставен от изпълнителя по договора.

(3) При констатиране на пропуски, липси или несъответствия при изпълнението на договора определеният служител  по чл.18, ал. 1 от настоящите правила отразява това в протокол, като запознава началника с установените от него недостатъци. Определения служител изготвя писмо от страна на Възложителя, във връзка с констатираните несъответствия, съгласно клаузите на договора. Писмото се съгласува с Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

(4) За окончателното или междинно изпълнение на договора се подписва окончателен/междинен протокол.

(5) За окончателното приемане на изпълнението на договор за строително-монтажни работи се подписва съответния протокол, определен в Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (обн. Дв. бр. 72/15.08.2003 г., посл. изм. ДВ. бр. 98/11.12.2012 г.).

(6) В съответствие с направените констатации в протоколите по ал. 5 и 6 комисията за приемане на изпълнението изготвя доклад до Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД, в който предлага:

- да бъде извършено междинно плащане по договора;

- да бъде извършено окончателно плащане и гаранцията за изпълнение да бъде освободена в случаите, когато изпълнението е прието без забележки;

- да бъдат предприети необходимите действия съобразно клаузите на договора при установено неизпълнение.

Чл.25. (1) Управителят или определените от него служители, отговарящи за експлоатацията на сградния фонд, компютърна и друга техника или програмни продукти, при приемането на доставката или строително-монтажните работи, приемат и съхраняват предадената им от изпълнителя техническа документация и гаранционни карти.

(2) Оригиналите на договорите, първичните счетоводни документи и междинни и окончателни протоколи за изпълнение на съответния етап на договор се съхраняват и архивират в счетоводството.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 26. (1) При постъпване на жалба по реда на Част шеста, Глава Двадесет и седма от ЗОП, юристът и комисията по чл.11 от настоящите правила, предприемат следните действия:

1. Изготвят писмено становище, подкрепено със съответните доказателства, като: в частта, касаеща техническите спецификации и изисквания, становище се изготвя от компетентен служител. Правните основания и обосновка се изготвят от юрист.

2. Служителите по ал. 1 окомплектоват преписката, съобразно дадените от КЗК указания в съответната форма (включително и на електронен носител) и брой екземпляри.

(2) Становището, окомплектовано с всички необходими документи се представя в КЗК в законоустановения тридневен срок.

 

РАЗДЕЛ X

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 27. (1) Възложителят осигурява участие в провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки.

 

РАЗДЕЛ XI

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В „МБАЛ – ИХТИМАН” ЕООД, ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл. 28. В „МБАЛ – Ихтиман“ЕООД дейностите, свързани с поддържането на профила на купувача, публикуване на документи в него и изпращане на документи в РОП се осъществяват от длъжностни лица по реда и условията, определени в настоящите правила.

Чл. 29. Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на „МБАЛ – ИХТИМАН „ ЕООД, за който е осигурена публичност.

Чл. 30. Достъпът до профила на купувача е свободен и не може да се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.

Чл. 31. Профилът на купувача се поддържа от  експерта по ИО или външен специалист ИО.

Чл. 32. За дата на публикуване на документите се приема датата, отбелязана в Профила на купувача за всеки един от тях.

Чл. 33. В профила на купувача на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД се публикуват под формата на електронни документи, без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията:

1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване;

2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП;

3. поканите по чл. 34, ал. 1 от ЗОП;

4. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП;

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:

8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол;

9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1;

10. съобщението по чл. 193 от ЗОП;

11. Други документи.

Чл. 34. (1) При публикуване на документите в ПК е допустимо да се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

(2) Заличаването на информацията се извършва от упълномощен от началника служител по предложение на председателя на комисията по чл. 103 от ЗОП.

Чл. 35. (1) Документите по чл. 35 от настоящите правила се публикуват в РОП и на профила на купувача, както следва:

1. документите по т. 1– в деня на публикуването им в регистъра;

2. документите по т. 2 – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;

3. документите по т. 3 – в деня на изпращането им на избраните кандидати;

4. документите по т. 4 – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;

5. документите по т. 5 - в зависимост от вида и етапа на процедурата;

6. документите по т. 6 – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;

7. документите по т. 7:

а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;

б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 от ЗОП – до 7 дневен срок от сключване на допълнителното споразумение;

8. документите по т. 8 – в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра;

9. документите по т. 9 – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;

10. съобщението по чл. 193 от ЗОП – в деня на прекратяването.

11. Съобщението по чл. 43, ал. 4 от ЗОП се публикува на профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.

Чл. 36. Документите и информацията по чл. 35 от настоящите правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването.

Чл. 37. (1) Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:

1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 от ЗОП – когато не е сключен договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.

Чл. 38. (1) Към всяка процедура, обособена в профила на купувача, се добавя номер на преписката в РОП, който съдържа хипервръзка към цялата документация и информация публикувана на електронната страница на АОП.

(2) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в профила на купувача се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

Чл. 39. Електронните документи по чл. 34 от настоящите правила се предоставят в счетоводството , наименувани на латиница, съобразно вида на документа.

Чл. 40. Служителите, отговорни за публикуването на електронните документи по чл. 34 от настоящите правила, са длъжни да осъществяват необходимата комуникация по между си с оглед публикуването им в законоустановените срокове.

 

РАЗДЕЛ XII

РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 41. (1) Регистърът на обществените поръчки представлява единна електронна база данни.

(2) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.

(3) Информация в РОП се публикува от упълномощен от управителя служител, отговорен за провеждането на поръчката чрез електронен подпис, след подписване на съответния документ от Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

 

РАЗДЕЛ XІII

ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.42. (1) За всяка обществена поръчка се създава досие, което съдържа: всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.

(2) Досието на обществената поръчка, по която е изпълнен сключения договор, както и на тези, които са приключили без сключване на договор, се съхраняват в счетоводството.

(3) В случай на необходимост съответните оригинални досиета или съставни части от тях се ползват от служители на РУО-Търговище като тяхното получаване и връщане се отбелязва върху описен лист с подписите на лицата, които предоставят и получават материалите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 244 от ЗОП и чл. 140 от ППЗОП.

§ 2. При възлагане и провеждане на процедури по ЗОП, финансирани частично или напълно със средства от европейските фондове, освен настоящите вътрешни правила се прилагат и правилата на съответните финансиращи програми и действащата нормативна уредба, в тази сфера.

§ 3. За всички неуредени с настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

§ 4. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед № 38/15.03.2017г. на Управителя на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД.

§ 5. Вътрешните правила се изменят и допълват по реда на тяхното утвърждаване.

§ 6. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.