МБАЛ-Ихтиман » СТРУКТУРА »

Болнична аптека

Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори.

Разположена е в отделна сграда в рамките на лечебното заведение.Осигурена е с площ и зонирана съгласно ЗЛСАХМ.

В Аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.

Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ.

Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Аптеката е част от Болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане лекарствената терапия на всеки пациент.

В Болничната аптека работи 1магистър фармацевти и 1 помощник фармацевт.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Маг. фармацевт Марийка Лазарова – Ръководител Болнична аптека